• Nieruchomości woj. Lubuskie

475 PLN / miesięcznie ARCHIWALNA

Szklarka Radnicka (Lubuskie)

Działka rekreacyjna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia100.00m²
  • Rodzaj Działka rekreacyjna
  • Cena 475 PLN/msc
  • MiastoSzklarka radnicka
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Szklarce Radnickiej obręb Radnica.I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 297/11 o powierzchni do dzierżawy 100 m2 położona w Szklarce Radnickiej obręb Radnica. Działka o nieregularnym kształcie, o płaskiej rzeźbie terenu, z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (50 m²) oraz składy (50 m²).

Dla danej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1K/00032164/2.II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do:

1. Zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym dzierżawionej nieruchomości i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

2. Usunięcia pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości (z wyjątkiem garażu blaszanego jeżeli jego stan techniczny pozwala na jego użytkowanie) na własny koszt i ryzyko w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy pod rygorem jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Lp.: 1

Nr działki: 297/11

Powierzchnia: 100 m2

Przeznaczenie: tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (50 m²), składy (50 m²)

Roczna wysokość czynszu – cena wywoławcza: 475,00 zł

Wadium: 47,50 zł1. Termin dzierżawy 15 maja 2023 r.-30 kwietnia 2026 r.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Do wylicytowanej ceny zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień podpisania umowy.

4. Opłata roczna (czynsz dzierżawny), bez wezwania, płatna jest do 30 czerwca każdego roku.

Dla umów obowiązujących od 30 czerwca lub zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy czynsz dzierżawny płatny jest z góry w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

5. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym, technicznym i faktycznym.

6. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie dzierżawcę nieruchomości.

7. Przedmiotowa część nieruchomości wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

8. Szczegółowe warunki dzierżawy określa umowa dzierżawy, która stanowi załącznik do ogłoszenia (wzór umowy).IV. Warunki udziału w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2023 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX056. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

2. Na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić numer ewidencyjny działki będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

3. Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 11.

4. Uczestnikowi przetargu, który wygrał przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości. Uczestnikowi przetargu zwraca się wpłacone wadium niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

5. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

6. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

8. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod numerem telefonu XXXXXX769.Z up. BURMISTRZA

Roman Siemiński

Zastępca BurmistrzaKrosno Odrzańskie, 21 marca 2023 r.


WZÓR UMOWY:
Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: XXXXXX769Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 2170/3186/OGW
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 15074647

Mapa

Lubuskie, Szklarka Radnicka
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX769
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.