• Nieruchomości woj. Lubuskie

689 PLN / miesięcznie ARCHIWALNA

Stare Strącze (Lubuskie)

Działka rolna

  • Pokoje-
  • Łazienki-
  • Powierzchnia52236.00m²
  • Rodzaj Działka rolna
  • Cena 689 PLN/msc
  • MiastoStare strącze
  • Rok budowy-

Opis szczegółowy

Sława, dnia 7 października 2021 r.


BURMISTRZ SŁAWY

Ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości rolnych położonych w obrębie wsi Stare Strącze, stanowiących własność Gminy SławaLp.: 1.

Nr działki: 3/2

Pow. działki: 5,2236 ha

Księga wieczysta: ZG1W/00018096/0

Położenie nieruchomości: Stare Strącze

Okres dzierżawy: określony 3 lata (3- mies. wypowiedzenie)

Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego: 30 czerwca każdego roku

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego gruntu: 689,26 zł netto

Wysokość wadium: 150,00 zł


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Radzyń, Kuźnica Głogowska, Tarnów Jezierny, Lipinki, uchwalonego uchwałą Nr LV/369/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2895) ww. działka została ujęta na cele R/28 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe, łąki, pastwiska. Otoczenie działki stanowią tereny upraw polowych. Powierzchnia użytków rolnych: RIVa – 2,3649 ha, RV – 2,4327 ha, RVI – 0,4260 ha.


Lp.: 1.

Nr działki: 159

Pow. działki: 0,8700 ha

Księga wieczysta: ZG1W/00020552/2

Położenie nieruchomości: Stare Strącze

Okres dzierżawy: określony 3 lata (3- mies. wypowiedzenie)

Termin wnoszenia opłat czynszu dzierżawnego: 30 czerwca każdego roku

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego gruntu: 88,70 zł netto

Wysokość wadium: 15,00 złW miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Przybyszów, Stare Strącze, Nowe Strącze, Lipinki, Krążkowo, Krzepielów – gmina Sława uchwalonego uchwałą Nr LV/372/10 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2895). Działka 159 w części została ujęta na cele MN/21 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku) oraz na cele R/22 - przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe. Działka 132/4 została ujęta na cele R/31 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze – uprawy polowe, łąki, pastwiska. Powierzchnia użytków rolnych: RIVb – 0,0300 ha, RV – 0,0100 ha, RVI – 0,8300 ha.1. Dzierżawa gruntów niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolne.

2. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 30 czerwca każdego roku po otrzymaniu faktury. Podstawą naliczenia czynszu jest Zarządzenie Burmistrza Sławy nr 0050.216.2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Sława oddanych w dzierżawę. Oprócz czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania opłat dodatkowych związanych z użytkowaniem gruntu tj. podatek rolny. Czynsz z tytułu dzierżawy przedmiotowej działki zwolniony jest z podatku VAT zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1983) . Wysokość czynszu może ulec zmianie na podstawie zarządzenia Burmistrza Sławy nie częściej niż raz w roku.

3. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w terminie 3 dni, zawarta zostanie umowa na dzierżawę przedmiotowego gruntu.

5. Gmina Sława jest w trakcie opracowywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie gminy Sława, w którym przewiduje się inne przeznaczenie ww. terenu.Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2021 r. w sali 001 Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. H. Pobożnego 10,

dla działki nr ewid.:

- 159 o godzinie 10:00

- 3/2 o godzinie 10:30Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 3 listopada 2021 r. na konto nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy). W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, oryginał dowodu wniesienia wadium;

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej - aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wniesienia wadium;

- pełnomocnicy osób fizycznych winni przedstawić pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.);

- małżonkowie posiadający wspólność biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

- nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).


Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w protokole z przetargu, wadium nie podlega zwrotowi. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego - pokój nr 012 lub telefonicznie: XXXXXX348.Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Sława można uzyskać na stronie w zakładce „RODO”.Sława, dnia 7 października 2021 r.


…………………………………..

(podpis)Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 8.10.2021 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Podpis osoby wywieszającej i zdejmującej ogłoszenie: …………………………………………….

sporządziła: Sylwia Jarmużek / Anna Ratajczak - Kurpisz
Kontakt:
Urząd Miasta Sława
tel: XXXXXX348Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości ASARI CRM (asaricrm.com)

Pokaż więcej

Szczegóły

  • Numer oferty w agencji: 1926/3186/OGW
  • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14507846

Mapa

Lubuskie, Stare Strącze
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX348
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.