• Nieruchomości woj. Lubuskie

311 500 PLN (33 PLN/m²) na sprzedaż

Krosno Odrzańskie (Lubuskie)

Działka inwestycyjna

 • Pokoje-
 • Łazienki-
 • Powierzchnia9506.00m²
 • Rodzaj Działka inwestycyjna
 • Cena 311 500 PLN
 • MiastoKrosno odrzańskie
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/22, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/22 o powierzchni 9506 m² posiada kształt zbliżony do trapezu, rzeźba terenu zróżnicowana, przy południowej granicy rozciąga się skarpa. Teren porośnięty trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew. Obszar nieogrodzony, w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta.Dostęp do drogi publicznej przez działkę 1232/23 (służebność drogowa).

Na działce oznaczonej numerem 1232/23 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 1232/22 położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu Nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami).Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

Uchwałą nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2021 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie, gdzie dla przedmiotowego terenu przewiduje się zmianę przeznaczenia terenu oraz wprowadzenie zmian parametrów urbanistycznych dla danego terenu.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do:

Zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym nabywanej nieruchomości i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Lp.: 1.

Nr działki: 1232/22

Powierzchnia /m²/: 9506

Cena wywoławcza /zł/: 311 500,00

Wadium /zł/: 31 150,00


1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

3. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Krośnieńskiego. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyższej dokumentach.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy.

4. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia

z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji z zagospodarowaniem terenu nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę techniczną na własny koszt po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Nabywca nieruchomości poniesie na własny koszt wszelkie inne przeszkody znajdujące się na zbywanej działce kolidujące z jej zagospodarowaniem.IV. Warunki udziału w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX056.

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

2. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli w terminie do dnia 27 maja 2021 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a także złożone pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby te przed rozpoczęciem przetargu winny przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

4. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie, czy nabycia nieruchomości dokonuje do majątku wspólnego czy do majątku odrębnego oraz, gdy osoba ta:

- pozostaje przy wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej): oświadczenie współmałżonka iż wyraża on zgodę na wspólne nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie i na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu;

- posiada rozdzielność majątkową: oświadczenie, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej (przy czym w przypadku wygrania przetargu dokument potwierdzający powyższe powinien zostać przedstawiony u notariusza przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości);

- w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku spółki cywilnej, zgoda wspólników w formie uchwały lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego; w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4.

7. Cenę nabycia nieruchomości jej Nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8. Wpłacone wadium, uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikowi przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Jeżeli osoba, ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszt zawarcia aktu notarialnego obciąża w całości kupującego.

12. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

13. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. XXXXXX766, w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tel. XXXXXX773.

14. Informacje wraz z lokalizacją nieruchomości dostępne są również na stronie

Krosno Odrzańskie, 26 kwietnia 2021 r.


Z up. BURMISTRZA

Roman Siemiński

Zastępca Burmistrza

Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: XXXXXX766

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 29747/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14312759
 • Data publikacji: 29 kwietnia 2021 17:04 (14 dni temu)

Mapa

Lubuskie, Krosno Odrzańskie
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX766
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.

Działka inwestycyjna z rynku wtórnego na sprzedaż Krosno Odrzańskie

nieruchomosci-lubuskie-24.pl / 14312759

Zdjęcie ogłoszenia -

311 500 PLN

33 zł/m²
Krosno Odrzańskie

AMK Portal

+48684109766

Główne cechy:

 • Powierzchnia 9506.00m²

Opis - Działka Inwestycyjna

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1232/22, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką numer 1232/22 o powierzchni 9506 m² posiada kształt zbliżony do trapezu, rzeźba terenu zróżnicowana, przy południowej granicy rozciąga się skarpa. Teren porośnięty trawą, chwastami oraz samosiejkami drzew. Obszar nieogrodzony, w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz elektroenergetyczna. Nieruchomość zlokalizowana w północno-wschodniej części miasta Krosno Odrzańskie w strefie peryferyjnej, w odległości około 1700 m od ścisłego centrum miasta.Dostęp do drogi publicznej przez działkę 1232/23 (służebność drogowa).

Na działce oznaczonej numerem 1232/23 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność drogi koniecznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej numerem 1232/22 położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Edisona.Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu Nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami).Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P – tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.

Uchwałą nr XXX/254/21 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca 2021 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie, gdzie dla przedmiotowego terenu przewiduje się zmianę przeznaczenia terenu oraz wprowadzenie zmian parametrów urbanistycznych dla danego terenu.Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą KW nr ZG1K/00027512/9 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do:

Zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym nabywanej nieruchomości i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Lp.: 1.

Nr działki: 1232/22

Powierzchnia /m²/: 9506

Cena wywoławcza /zł/: 311 500,00

Wadium /zł/: 31 150,00


1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

3. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Krośnieńskiego. W związku z powyższym Nabywca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyższej dokumentach.

Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy.

4. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia

z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji z zagospodarowaniem terenu nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę techniczną na własny koszt po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Nabywca nieruchomości poniesie na własny koszt wszelkie inne przeszkody znajdujące się na zbywanej działce kolidujące z jej zagospodarowaniem.IV. Warunki udziału w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 27 maja 2021 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Oddział Krosno Odrzańskie Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX056.

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

2. Na dowodzie wpłaty wadium należy numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli w terminie do dnia 27 maja 2021 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, a także złożone pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby te przed rozpoczęciem przetargu winny przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).

4. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pozostającej w związku małżeńskim oświadczenie, czy nabycia nieruchomości dokonuje do majątku wspólnego czy do majątku odrębnego oraz, gdy osoba ta:

- pozostaje przy wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej): oświadczenie współmałżonka iż wyraża on zgodę na wspólne nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie i na warunkach zaoferowanych przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu;

- posiada rozdzielność majątkową: oświadczenie, iż na dzień przetargu pozostaje związana umową o rozdzielności majątkowej (przy czym w przypadku wygrania przetargu dokument potwierdzający powyższe powinien zostać przedstawiony u notariusza przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości);

- w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku spółki cywilnej, zgoda wspólników w formie uchwały lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego; w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 4.

7. Cenę nabycia nieruchomości jej Nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8. Wpłacone wadium, uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikowi przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Jeżeli osoba, ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszt zawarcia aktu notarialnego obciąża w całości kupującego.

12. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

13. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. XXXXXX766, w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tel. XXXXXX773.

14. Informacje wraz z lokalizacją nieruchomości dostępne są również na stronie

Krosno Odrzańskie, 26 kwietnia 2021 r.


Z up. BURMISTRZA

Roman Siemiński

Zastępca Burmistrza

Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: XXXXXX766


Szczegóły oferty

 • Numer oferty w agencji: 29747/3186/OGS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14312759
 • Data publikacji: 29 kwietnia 2021 17:04 (14 dni temu)