• Nieruchomości woj. Lubuskie

1 113 000 PLN (680 PLN/m²) ARCHIWALNA

Krosno Odrzańskie, Piastów (Lubuskie)

Lokal usługowy

 • Pokoje1
 • Łazienki-
 • Powierzchnia1636.00m²
 • Rodzaj Lokal usługowy
 • Cena 1 113 000 PLN
 • MiastoKrosno odrzańskie
 • Rok budowy-

Opis szczegółowy

OGŁOSZENIE NR 10/2020

Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKUZarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego:1. Położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 372/62 o pow. 0,4473 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1K/00033003/3.2. Zgodnie z zawiadomieniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 października 2019 r. znak: GN.6624.29.2019.LJ dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 jako działka nr 372/62, położonej w miejscowości Krosno Odrzańskie, został nadany numer porządkowy 5 (słownie: pięć) przy ul. Piastów.3. Nieruchomość oznaczona działką nr 372/62 jest nieużytkowana. Zabudowana jest całkowicie podpiwniczonym czterokondygnacyjnym, budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 1636,05 m2 (w tym: powierzchnia piwnic 301,03 m2, parter – 324,27 m2, I piętro 326,89 m2, II piętro 331,17 m2, poddasze użytkowe – 352,69 m2), kubaturze 4395,39 m3. Budynek wybudowany około 1955 r. w technologii tradycyjnej na terenie byłej jednostki wojskowej. Pełnił funkcje przychodni lekarskiej, biurowej i internatu. Fundamenty budynku betonowe i żelbetowe, ściany konstrukcyjne i osłonowe z cegły pełnej grubości 38 cm na zaprawie cementowo wapiennej, stropy prefabrykowane żelbetowe gęstożebrowe typu DMS, więźba dachowa żelbetowa, krokwie prefabrykowane żelbetowe, dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę, schody konstrukcji żelbetowej, wykonane jako dwubiegowe o szerokości biegu 110 cm oraz szerokości spoczników od 123 do 135 cm, ściany wewnętrzne murowane z cegły pełnej o grubości 12 do 38 cm oraz płyt GK, tynki wewnętrzne cementowo – wapienne, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, stolarka okienna drewniana zespolona, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, oświetleniową, sanitarną, wodociągową w dostatecznym stanie technicznym.

W pokryciu dachu widoczne są liczne prześwity, rynny, rury i obróbki blacharskie skorodowane, miejscowo uszkodzone, komin murowany w złym stanie technicznym, uszkodzona jest górna część oraz okładzina z tynku, uszkodzona czapa betonowa, okładzina ścian zewnętrznych (tynki) miejscowo uszkodzone i zawilgocone, występują ubytki i zawilgocenia, ogólny stan podłóg i posadzek niezadawalający, posadzki cementowe w pomieszczeniach uszkodzone z ubytkami, pozostałe posadzki (płytki ceramiczne, betonowe), podłogi drewniane w złym stanie, stolarka zewnętrzna drewniana zespolona z licznymi uszkodzeniami do wymiany, także stolarka drzwiowa drewniana w części brakująca a pozostała do wymiany, ściany piwnic zawilgocone i zagrzybione.4. Działka nr 372/62 jest ogrodzona siatką stalową na słupkach stalowych na podmurówce oraz ogrodzeniem z paneli. Teren wokół budynku częściowo utwardzony betonem oraz płytami betonowymi. Obszar działki częściowo porośnięty krzewami oraz kilkoma drzewami liściastymi i iglastymi.5. Nieruchomość oznaczona działką nr 372/62 usytuowana jest w „górnej” części miasta Krosno Odrzańskie. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Piastów), oznaczonej działką nr 592/8.6. W pasie drogowym drogi publicznej, oznaczonej działką nr 598/2 (ul. Piastów) przebiegają sieci: energetyczna, wodociągowa, telefoniczna, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.7. Nieruchomość oznaczona działką nr 372/62 jest wolna od ciężarów i długów.8. Na działce 372/62 została odpłatnie ustalona na czas nieokreślony służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu pasem szerokości 5 (pięciu) metrów, długości 30 (trzydziestu) metrów i łącznym obszarze 150 (sto pięćdziesiąt) metrów kwadratowych przebiegającym wzdłuż sąsiedniej działki nr 372/63 do działki nr 592/8. Uprawnionym z tytułu służebności jest każdoczesny właściciel działki nr 372/63, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1K/00034715/4. Powyższe ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością uwidocznione jest w dziale III księgi wieczystej nr ZG1K/00033003/3.9. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości, oznaczonej działką nr 372/62 wynosi 1 113 000,00 zł (słownie: jeden milion sto trzynaście tysięcy złotych 00/100), co jest zgodne z uchwałą nr 221/2020 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 372/62.10. Sprzedaż nieruchomości, oznaczonej działką nr 372/62 będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).11. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kwocie 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S.A. Nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX790 z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki i jej położenie.12. Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 B.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.13. Wpłacone wadium uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.14. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ).15. Cenę nabycia nieruchomości nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.16. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Powiatu Krośnieńskiego.18. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).19. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.).20. Ogłoszenie o przetargu prezentowane jest na stronie BIP: .Dodatkowych informacji udziela się w pokojach nr 301 Wydziału Geodezji Kartografii i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B tel. XXXXXXXX225.Krosno Odrzańskie, dnia ……października 2020 r.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
tel: XXXXXX225

Pokaż więcej

Szczegóły

 • Numer oferty w agencji: 7837/3186/OOS
 • Numer ogłoszenia w szybko.pl: 14054347
 • Liczba pokoi: 1
 • Liczba pięter: 2 Piętro: 2

Mapa

Lubuskie, Krosno Odrzańskie, Piastów
AMK Portal

AMK Portal

+48XXXXXX225
Wysyłając zapytanie akceptuję regulamin serwisu oraz politykę RODO.