wynajem • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Jeziory Wysokie


2 134 PLN
494 €
442 £
576 $
  • 853
3 zł
1 €
1 £
1 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.)

Zarząd Powiatu Żarskiego

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 10 lat nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żarskiego.1. Położenie nieruchomości: obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (były Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Olszynie - płyta północna).

2. Oznaczenie nieruchomości: część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 482/23 i 482/21, zapisanej w księdze wieczystej nr ZG1R/00051452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych.

3. Opis nieruchomości:

Część nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 3 wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 4 200 m2 (wg mapy sytuacyjnej).

Budynek nr 3 o powierzchni użytkowej 853,80 m2, w tym kondygnacja podziemna 432,8 m2; I kondygnacja naziemna 421,0 m2 (powierzchnia zabudowy 479,30 m2). Rok budowy 2000. Obiekt składa się z części halowej, wysokiej oraz z części niższej w formie przybudówki. Budynek całkowicie podpiwniczony. W części halowej, przejazdowej (wjazd dwustronny) znajduje się kanał rewizyjny o długości 20m i głębokości 1,75 m z ruchomym pomostem. Konstrukcja części halowej - stalowa, rampa, belki podsuwnicowe stalowe, kanał rewizyjny - płyta żelbetonowa na belkach stalowych. Stropodach z blachy fałdowej na płatwiach stalowych, ocieplony wełną mineralną i kryty papą termozgrzewalną. Okna i drzwi aluminiowe. Wyposażenie w instalację: elektryczną (oświetlenia, gniazd wtykowych), odgromową, wentylacyjną, strukturalną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody zimnej, wody ciepłej (z termy pojemnościowej), ogrzewania (kaloryfery). Brak jest kotłowni do centralnego ogrzewania. Budynek dodatkowo wyposażony w urządzenia warsztatowe (wyważarka i montażownica do kół samochodowych), wagowe (waga najazdowa - zamontowana w gruncie oddalonym od budynku), suwnice 16t, 5t, chłodnie z kolejką rurową i rampę wewnętrzną. Nieruchomość posiada swobodny dojazd do drogi powiatowej nr 1107F oraz drogi szybkiego ruchu DK nr 18.

4. Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania:

Dla działki oznaczonej nr 482/23 i 482/21 uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XXVIII/216/2013 Rady Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2013 r. Teren oznaczony został symbolem U - tereny usług. Budynek przeznaczony jest na działalność gospodarczą handlowo-usługową.

5. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

6. Cena wywoławcza: 2,50 zł netto za 1 m2 powierzchni najmu.

7. Przedmiotem licytacji będzie miesięczna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni najmu. Do ustalonej w wyniku przetargu stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, który obciąża Najemcę. Czynsz płatny będzie z góry do 10 - go każdego miesiąca kalendarzowego.

8. Zastrzega się prawo zmiany raz w roku, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, wysokości czynszu o publikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, o ile wskaźnik ten ulega wzrostowi.

9. Zmiana wysokości czynszu, w wyniku waloryzacji, o której mowa w pkt. 8 nie wymaga wypowiedzenia warunków umowy.

10. W celu dostosowania najmowanej nieruchomości do działalności gospodarczej, udziela się bonifikaty w wysokości 50% czynszu określonego w umowie, do czasu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, przez okres 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

11. Wadium 30 000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

12. Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2018 roku (wtorek) w sali nr 108 Starostwa Powiatowego w Żarach Aleja Jana Pawła II nr 5 o godzinie 12:00.

13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 6 lipca 2018 roku wymagana kwota znajdowała się na koncie Powiatu Żarskiego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Żarach, Aleja Jana Pawła II nr 5, PKO BP S.A. Oddział Żary nr 21 1020 5460 00005102 0006 0517.

14. Uczestnicy przetargu są zobowiązani do okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych wypisu z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem.

15. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

16. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet kaucji zabezpieczającej płatności zobowiązań finansowych Najemcy wobec Wynajmującego - w przypadku wygrania przetargu,


b) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od wpłacenia kaucji w wyznaczonym terminie,

c) przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy,

d) zwrotowi - po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

17. Podpisanie umowy z Najemcą wyłonionym w wyniku przetargu nastąpi w terminie wyznaczonym przez organizującego przetarg nie później jednak niż 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz utraty wpłaconego wadium.

18. Wyłoniony w wyniku przetargu Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznego czynszu celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

19. Szczegółowe zasady najmu regulować będzie umowa najmu, z której wzorem uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach, pok. nr 14 (parter).

20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku. poz. 121 ze zm.) oraz uchwały nr 413 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących powiatowy zasób nieruchomości na terenach przygranicznych byłych terminali odpraw celnych, stanowiących własność Powiatu Żarskiego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

21. Zastrzega się prawo odwołania, unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żarach tel. 68 4790614, 68 4790679

Starosta

/-/ Janusz DudojćŻary, 21.06.2018 r.

Załącznik nr 1

do ogłoszenia z dnia 21.06.2018 r.

dot. I ustnego przetargu nieograniczonego

na oddanie w najem nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu ŻarskiegoINFORMACJAZgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach, z siedzibą przy al. Jana Pawła II 5 68 - 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego.

2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem:

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości na podstawie art. 6 ust 1 lit. c. RODO.

Dodatkowo w przypadku podpisania umowy najmu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej umowy.

4) Pani/Pana danych osobowych mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy, a którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w celu wspomagania nas w wykonywaniu naszych zadań, tj. podmioty świadczące usługi prawne.

5) Będziemy przechowywać Pani/ Pana dane osobowe przez okres wynikający z przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych.

6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani /Panu: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych. W celu realizacji powyższych praw może Pan/Pani złożyć do nas wniosek.

Ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wzięcia udziału w przetargu oraz w późniejszym etapie zawarcia i wykonania umowy.

8) Starostwo Powiatowe w Żarach nie podejmuje wobec Pani/Pana danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.Sporządziła:

Joanna Werstler-WojtaszekKontakt:
Starostwo Powiatowe w Żarach
tel: 68 4790614

  • powierzchnia: 853 m2
  • powierzchnia działki: 4200 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek