sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Zielona Góra • Centrum • Stefana Żeromskiego


4 830 000 PLN
1 131 943 €
1 007 655 £
1 268 568 $
  • 1 751
2 758 zł
646 €
575 £
724 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie,
ul. Puławska 15,
02-515 Warszawa

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Z NAJMEM ZWROTNYM:

1) Przedmiotem sprzedaży są następujące prawa do nieruchomości:

• prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 298 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0245 ha, położonej w Zielonej Górze przy ul. Stefana Żeromskiego 2, wraz z prawem własności posadowionego na tej działce budynku, który w ewidencji gruntów i budynków został oznaczony jako dwa odrębne budynki, o powierzchni 1283,96 m2 (Nieruchomość 1),
• prawo własności lokalu niemieszkalnego nr 10 o powierzchni netto 467,46 m², położonego w Zielonej Górze przy ul. Stefana Żeromskiego 2 (Nieruchomość 2), wraz ze związanym z nim udziałem wynoszącym 52/100 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 299/3 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0234 ha, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
• prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze przy ul. Mariackiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 299/10 (obręb nr 0019), o powierzchni 0,0079 ha (Nieruchomość 3).

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgi wieczyste o numerach ZG1E/00046731/3, ZG1E/00059905/8 oraz ZG1E/00058177/8.

Cena wywoławcza sprzedaży: 4 830 000 zł netto (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych netto).

2) Przedmiotem umowy najmu jest:

• cała powierzchnia budynku wchodzącego w skład Nieruchomości 1 oraz cała powierzchnia Nieruchomości 2, tj. łącznie 1 751,42 m2 - do czasu przeprowadzenia przez Bank adaptacji, tj. do 30.06.2020, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu o dodatkowe 3 miesiące,

• docelowo lokal o powierzchni ok. 323,0 m2, zajmujący część parteru i I piętra Nieruchomości 2 oraz część parteru Nieruchomości 1 - po przeprowadzeniu adaptacji, na dalszy czas trwania umowy najmu, tj. na okres 5 lat liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego po zakończeniu modernizacji.

Maksymalna miesięczna wysokość czynszu najmu: 15 500,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy pięćset 00/100 złotych netto).

Wpłata wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Termin składania ofert do dnia 15.07.2019 r. do godziny 12:00.

Szczegóły dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „PKO Bankiem Polskim S.A.” lub „Bankiem”, pod adresem: www.nieruchomosci.pkobp.pl Pod nazwą: „Zielona Góra ul Żeromskiego 2”.

Informujemy, że w przypadku, gdy w toku przetargu do Banku wpłynie więcej niż jedna oferta nabycia praw do nieruchomości oraz gdy proponowane ceny nabycia nieruchomości z co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert będą różnić się o nie więcej niż 10 %, PKO Bank Polski S.A. może przeprowadzić aukcję elektroniczną na platformie internetowej, o czym oferenci zostaną poinformowani.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu - na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o pozostałych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomościach Banku.
Zainteresowanych zapraszamy również do kontaktu e-mail na adres: , w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat pozostałych nieruchomości Banku przeznaczonych do sprzedaży.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 722 051 062, w godzinach 9.00-15.00.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302.
W PKO Banku Polskim S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej PKO Banku Polskim S.A. w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Polski SA można uzyskać na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” www.pkobp.pl/rodo oraz w oddziałach i agencjach Banku.
  • powierzchnia: 1751 m2
  • powierzchnia działki: 1751 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek