Bardzo funkcjonalny lokal usługowy, we Wschowa, za jedyne 378 000 zł

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Wschowa • Przemysłowa 1


378 000 PLN
90 613 €
80 070 £
111 046 $
  • 357
1 059 zł
254 €
224 £
311 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

61-860 Poznań, ul. Za Groblą 8

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG

OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej we Wschowie przy ul. Przemysłowej 1

PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności posadowionych na nim budynków i budowli, położonych w miejscowości Wschowa (województwo lubuskie) przy ul. Przemysłowej 1. Grunty oznaczone jako działka nr 1731/4, o powierzchni 0,1138 ha, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1W/00017016/9. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami: socjalno-biurowym o pow. użytkowej 357,69 m2, magazynowo - warsztatowym o pow. użytkowej 36,83 m2 oraz magazynowym o pow. użytkowej 15,33 m2. Pozostała część działki jest utwardzona kostką betonową (część frontowa) i wylewką betonową (część tylna).

Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości wynosi 378 000,00 zł.

Wymagane wadium wynosi 37 800,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, a podatek od czynności cywilnoprawnych, zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu terminu pod numerami telefonu (61) 8545-652 lub 693-293-056 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu)

Zbywane budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami.

Na nieruchomości wykonane zostały badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i stwierdzono występowanie zanieczyszczeń. W przypadku zawarcia umowy strony oświadczą, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia niniejszej umowy, że nie będą wysuwać względem siebie z tego tytułu żadnych innych roszczeń - w szczególności mogących powstać z tytułu ewentualnych przyszłych kosztów rekultywacji nieruchomości oraz rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Bank Pekao S.A. nr 06 1240 6292 11110010 5498 4810 najdalej do dnia 21 grudnia 2017r. Za termin wniesienia wadium uznaje się wpływ środków na wyżej wymienione konto.

Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu przy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, w Kancelarii z adnotacją: „Oferta przetargowa w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Wschowie - nie otwierać”.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu oraz potwierdzenie znajomości stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu.

Oferty można składać do dnia 22 grudnia 2017r. do godz. 11.00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. W ofercie należy podać:

- w przypadku osoby fizycznej kopia dowodu osobistego oferenta lub kopia dowodu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta,

- w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelne podpisane imieniem i nazwiskiem, osoby udzielającej pełnomocnictwa,

- w przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy),

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- w przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości,

- w przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki,

- oświadczenie organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody,

- promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),

- pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki,

- oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych,

- oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń, a w szczególności fakt uszkodzonego kotła gazowego w pomieszczeniu warsztatowym,

- oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń, a w szczególności znany jest jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec PSG sp. z o.o. w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic tej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień sprzedaży,

- oświadczenie nabywcy, że znany jest mu dokładnie stan nieruchomości, w szczególności fakt istnienia zanieczyszczeń wodno-gruntowych, w szczególności, choć nie wyłącznie, opisanych w sprawozdaniu ze wstępnego rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości i nie będzie żądał od PSG Sp. z o.o. przeprowadzenia dodatkowych badań stanu zanieczyszczeń nieruchomości oraz zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem PSG Sp. z o.o., w tym z tytułu rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem oraz to, że przejmuje wyłączną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania w zakresie rekultywacji nieruchomości, niezależnie od tego czy są one znane nabywcy na dzień złożenia niniejszego oświadczenia i czy są opisane w sprawozdaniu ze wstępnego rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego nieruchomości, stanowiącym załącznik do umowy, i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec PSG sp. z o.o. z tytułu konieczności poniesienia ewentualnych przyszłych kosztów rekultywacji nieruchomości.

- oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty, podpis oferenta przy czym w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, albo osoby umocowanej przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

- dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuje ceny wywoławczej, oraz numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium

- sposób kontaktu z nabywcą,

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017r. o godz. 11.15 na terenie siedziby
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

przy ul. Za Groblą 8 w Poznaniu
(budynek nr 50, piętro, pokój 20)

O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.
Dopuszcza się możliwość ustnych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej (minimalnej).
Wadium przepada, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez sprzedającego.
Wadium wniesione przez oferenta zostanie wliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie niezwłocznie zwrócone.
Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium,
Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, oferent traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Sprzedający zastrzega, iż może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.
Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, na temat warunków sprzedaży i uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 9.00 - 13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod numerami telefonu: (61) 8545-652 lub 693-293-056
  • powierzchnia: 357 m2
  • powierzchnia działki: 357 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek