Komercyjny lokal do sprzedaży Wschowa, 357 m²

sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Wschowa • Przemysłowa 1


378 000 PLN
89 631 €
79 102 £
110 255 $
  • 357
1 059 zł
251 €
222 £
309 $
za m²

1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa

Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Al. 11 Listopada 91K

OGŁASZA DRUGI PISEMNY NIEOGRANICZONY

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej we Wschowie przy ul. Przemysłowej 1,

dz. ewid. nr 1731/4 obr. 0001 Wschowa

Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 1731/4, wchodząca w skład nieruchomości położonej we Wschowie (woj. lubuskie), dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1W/00017016/9 wraz z prawem własności posadowionych na nim budynków i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Łączna powierzchnia gruntu wynosi 0,1138 ha. Nieruchomość zabudowana jest trzema budynkami: socjalno-biurowym o pow. użytkowej 357,69 m² (w zwartej zabudowie z budynkiem mieszkalnym, posadowionym na sąsiedniej działce nr 1731/3), magazynowo-warsztatowym o pow. użytkowej 36,83 m² oraz magazynowym o pow. użytkowej 15,33 m². Pozostała część działki jest utwardzona kostką betonową (część frontowa) oraz wylewką betonową (część tylna).

Na terenie nieruchomości prowadzona była klasyczna produkcja gazu, co wpłynęło na zanieczyszczenie środowiska gruntowo - wodnego. Na nieruchomości wykonane zostały badania zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i stwierdzono występowanie zanieczyszczeń środowiskowych. Rzeczywisty stan zanieczyszczeń na nieruchomości może okazać się inny niż wynikający z posiadanych przez Spółkę badań sozologicznych. W treści aktu notarialnego zostaną zawarte klauzule dotyczące poinformowania kupującego o istnieniu zanieczyszczeń środowiskowych i ryzyku związanym z zakupem nieruchomości. Strony oświadczą, że ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia przedmiotowej umowy i nie będą wysuwać względem siebie żadnych innych roszczeń - w szczególności mogących powstać z tytułu ewentualnych przyszłych kosztów rekultywacji nieruchomości oraz rękojmi ustawowej dotyczącej użyteczności nieruchomości w związku z jej zanieczyszczeniem.

Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym gruntu do dnia 05.12.2089 r.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1W/00017016/9.

I. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 378.000,00 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, a podatek od czynności cywilnoprawnych, zostanie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w wyznaczonym terminie wadium. Wadium w wysokości 37 800,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset złotych 00/100) należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim nr 98 1240 6292 11110010 7093 9751. W tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium za nieruchomość Wschowa, dz. nr 1731/4) w terminie do dnia 26.03.2018r. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie im zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na wskazany przez każdego z nich rachunek bankowy, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Oferent ma prawo wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w niniejszym ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

III. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 28.03.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Aleje 11 Listopada 91K, I piętro, sala przy sekretariacie. Zbywca zastrzega sobie prawo do dokonania - w każdym czasie - zmiany lub odwołania warunków przetargu oraz zakończenia przetargu w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny. Zbywcy przysługuje nadto prawo do unieważnienia przetargu.

IV. Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach uzgodnionych ze Zbywcą. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

W przypadku, jeśli kilku oferentów złoży oferty o równej wartości, przy czym oferty będą najwyższe, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji między tymi oferentami w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora przetargu. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez spółkę, Oferent traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

V. Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 26.03.2018 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości położonej we Wschowie przy ul. Przemysłowej 1, dz. ewid. nr 1731/4 obr. 0001 Wschowa - nie otwierać do dnia 28.03.2018r. do godz. 10:00” w sekretariacie (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Aleje 11 Listopada 91K, lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wielkopolski, Aleje 11 Listopada 91K, Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim. Niezłożenie oferty w wymaganej formie w zamkniętej kopercie będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

VI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą stron o kolejne 30 dni.

VII. Specyfikacja warunków sprzedaży (SWS) jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim.

VIII. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod nr telefonu (95) 736 56 49 lub (61) 854 56 52.

IX. Przedmiot przetargu oraz dokumentację dotyczącą zbywanej nieruchomości można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z p. Anną Przybył-Kasprzyk 61 854 56 52.
  • powierzchnia: 357 m2
  • powierzchnia działki: 357 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek