sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Szprotawa • Koszarowa


132 050 PLN
31 219 €
27 831 £
36 710 $
  • 4 615
29 zł
7 €
6 £
8 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄD POWIATU ŻAGAŃSKIEGO DZIAŁAJĄC

na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.2147 j.t. ze zm.)

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na Sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Żagańskiego

Położenie i opis nieruchomości:
Obręb 0002 miasta Szprotawa, ul. Koszarowa
nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca użytek Bp jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zbliżona kształtem do prostokąta umożliwiająca racjonalne jej wykorzystanie.
Nieruchomość znajduje się w obrębie uzbrojenia w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej kostką granitową

Oznaczenie wg katastru nieruchomości:
321/254 o pow. 0,4615 ha

Księga wieczysta/ obciążenia i zobowiązania:
KW ZG1G/00036886/3 Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży obciążona jest trwałym zarządem ustanowionym na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie.
W stosunku do Nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zostanie niezwłocznie wygaszony trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Szprotawie po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu
Brak innych obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie Zagospodarowania Przestrzennego:
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W oparciu o zmianę „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szprotawa”, uchwalonej przez Radę Miejską w Szprotawie w dniu 13.09.2013 r uchwałą nr XLIV/327/2013 działka położona jest w strefie o funkcji mieszkaniowo-usługowej

Cena Wywoławcza nieruchomości:
132 050,00 zł do której zostanie doliczony podatek VAT

WADIUM:
13 050,00 zł

Godzina przetargu:
10.30

Przetarg odbędzie się 14.11.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dworcowej 39, pokój nr 100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.11.2017 r. w wymaganej wysokości i do tego dnia winno znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Żaganiu - PKO Bank Polski S.A. 96 1020 5402 00000602 0336 8206 lub w kasie Starostwa. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 z późn. zm.) mogły składać wnioski do dnia 18.09.2017 r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przetargu i okażą się dowodem osobistym, który będzie legitymował osobę fizyczną lub w przypadku osoby prawnej dokument potwierdzający wpis do rejestru przedsiębiorców lub stosowne pełnomocnictwo uprawniające do działania w imieniu osoby fizycznej lub prawnej. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Brak wyrażenia zgody przez jednego ze współmałżonków przy zawieraniu aktu notarialnego będzie skutkował przepadkiem wniesionego wadium a przetarg czynić się będzie za niebyły. Podmioty będące cudzoziemcami musza wykazać stosowne zezwolenie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wylicytowana cena nieruchomości podlega zapłacie w takim terminie, aby najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej wymagana kwota znajdowała się na koncie Starostwa Powiatowego. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowej spoczywają na nabywcy. Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży powodują przepadek wadium, a przetarg czyni się za niebyły. O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wszelkie dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Żaganiu ul. Jana Pawła II nr 9 pokój 102, tel. 068 477 58 05.

Ogłoszenie o przetargu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żaganiu, na stronie internetowej www.powiatzaganski.pl;www.bip.powiatzaganski.pl;ww.monitorurzedowy.pl;Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Żarach
tel: 068 477 58 05

  • powierzchnia: 4615 m2
  • powierzchnia działki: 4615 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek