sprzedaż • lokal komercyjny • lokal biurowy


lubuskie • Słubice • Jedności Robotniczej


1 768 000 PLN
411 469 €
360 529 £
459 487 $
  • 700
2 526 zł
588 €
515 £
656 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Starosta Powiatu Słubickiego

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Lp.: 1.

Działka ewid.:
Nr: 649/1
Pow. [ha]: 0,0492

Położenie nieruchomości: Słubice ul. Jedności Robotniczej 15

Nr księgi wieczystej: GW1S/00014446/4

Opis nieruchomości: zabudowana

Cena wywoławcza [zł]: 1.768.000,00

Wadium [zł]: 180.000,00


Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

1) budynkiem biurowym o pow. zabudowy 202 m2 i pow. użytkowej 700,54 m2, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym w 50%, poddasze w części użytkowe,

2) budynkiem garażowym o pow. zabudowy 42 m2, składającym się z dwóch boksów garażowych, dojazd od jednokierunkowej ulicy Mickiewicza przez działki nr 652/1, 652/3 i 649/3.

Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum miasta Słubic” zatwierdzonym uchwałą nr XXVII/265/01 Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2001 r. dla nieruchomości obowiązuje zapis:

6.01 - przeznaczenie terenu dla funkcji usługowej i ewentualnie z funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą. Wyznacza się nowe tereny pod zabudowę zgodnie z rysunkiem planu. Powyższe dotyczy zarówno zabudowy narożników ulicy Mickiewicza z ulicą Dąbrówki, jak i ulicą Jedności Robotniczej. Ustala się wysokość zabudowy w nawiązaniu do istniejących obiektów, a linie zabudowy według rysunku planu. Od ulicy Mickiewicza należy przewidzieć dojazd do wnętrza zespołu w postaci luki w zabudowie bądź w rodzaju przejazdu bramowego. Dopuszcza się możliwość rozbudowy i nadbudowy na działce narożnej ul. Jedności Robotniczej z Aleją Młodzieży Polskiej. Dla nowego obiektu należy utrzymać dotychczasową linię zabudowy i funkcję usługową co najmniej w parterze budynku.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 00637248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice, nie później niż 3 dni przed przetargiem. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Starostwa. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Przetarg odbędzie się dnia 15 maja 2019 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.

5. Zastrzegam sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.


Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. 95-759 20 39, 95-759 20 40.Słubice, 2019-03-12Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: 95-7592039

  • powierzchnia: 700 m2
  • powierzchnia działki: 492 m2
  • piętro: 3 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek