sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Sława


61 300 PLN
14 068 €
12 412 £
15 517 $
  • 1 083
57 zł
13 €
11 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA


Burmistrz Sławyogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Gminy, położonej w Sławie przy ul. BocznejOznaczenie nieruchomości:

Działka o nr ewid. 888/12 o pow. 1083 m 2 ,

księga wieczysta nr ZG1W/00022218/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych we Wschowie.Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości - 61.300,00 zł brutto (zawiera podatek VAT w wysokości 23%)

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)Wysokość wadium: 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100)W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Sławie Nr XLVI/282/18 z dnia 28.02.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 514) działki ujęte są na cele MN/89;90;91 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojąca lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkań w budynku).

Gmina Sława jest w trakcie opracowywania zmiany planu dla terenów położonych w obrębie miasta Sława, w którym nie przewiduje się innego przeznaczenia ww. terenu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali narad nr 001 (parter) Urzędu Miejskiego w Sławie, przy ul. Henryka Pobożnego 10.Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 18 września 2019 r. w godz. poniedziałek od 8.00 do 15.30, wtorek-czwartek od 8.00 do 14.30, piątek od 8.00 do 13.30 lub na konto nr 65 8669 0001 20090004 9269 0003 Bank Spółdzielczy Wschowa o/Sława (wpłata oznacza wpływ środków na konto gminy).Tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej www.bip.slawa.pl. oraz w prasie. Dodatkowych informacji na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława - pokój nr 012 lub telefonicznie pod nr (068) 355-83-48.Sława, dnia 21.08.2019 r.Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: …………………………………………….

Podpis osoby wywieszającej i zdejmującej ogłoszenie: …………………………………………….

Sporządziła: Anna Ratajczak-KurpiszKontakt:
Urząd Miasta Sława
tel: 068 355-83-46

  • powierzchnia: 1083 m2
  • powierzchnia działki: 1083 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek