W dobrej okolicy wolnostojący na sprzedaż

sprzedaż • dom • wolnostojący


lubuskie • Roszkowice


100 000 PLN
24 040 €
21 348 £
29 964 $
  • 51
1 961 zł
471 €
419 £
588 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt


RIT.6840.1.4.2017.MM

Wójt Gminy Bogdaniec

ogłasza

II Publiczny Przetarg Pisemny Nieograniczony

dotyczący sprzedaży na własność nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w miejscowości Roszkowice

na terenie gminy Bogdaniec - woj. lubuskie.

tabela na załączonym zdjęciu
Przetarg odbędzie się 3 stycznia 2018r. (środa) o godz. 10 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bogdańcu.


I przetarg odbył się w dniu 30 października 2017r. z wynikiem negatywnym.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Bogdaniec i jest wolna od obciążeń i zobowiązań.


Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.


Dokumentacja geodezyjna, zgodna z powszechną ewidencją gruntów, nie uwzględnia kosztów ustalenia granic nieruchomości. Wznowienie granic będzie możliwe na koszt nabywcy.


Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne oraz prawne, które wpłaciły wadium wnoszone w pieniądzu i złożyły pisemną ofertę proponując cenę wyższą niż cena wywoławcza - zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości w dniu 3 stycznia 2018r. - nie otwierać” w sekretariacie Urzędu Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 do dnia 29 grudnia 2017 r. Wadium w w/w wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy - GBS Barlinek O/Bogdaniec Nr 59 8355 0009 00435538 2000 0001 do dnia 29 grudnia 2017 r . Wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez nabywcę zalicza się na poczet wylicytowanej należności ceny nabycia nieruchomości. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.


Ustala się ostateczny termin dokonania całej wylicytowanej wpłaty do czasu zawarcia aktu notarialnego. Oprócz w/w ceny - nabywca nieruchomości zobowiązany jest ponieść koszty przepisu notarialnego. Termin podpisania umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Niedotrzymanie powyższych terminów powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.


Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016r. poz. 1061 ze zm.), wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz gminy.


Wójt gminy ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.Datę sporządzenia oferty.

3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.Oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza oraz sposób jej zapłaty.

5.Kopię dowodu wpłacenia wadium.

Wszelkich informacji udziela Podinspektor d/s gospodarki nieruchomościami i geodezji Urzędu Gminy Bogdaniec, pok. nr 6, tel. (095 7510 210 wew. 28 lub bezpośrednio 95 723 73 88)
  • powierzchnia: 51 m2
  • powierzchnia działki: 3295 m2
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek