sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Radnica


28 000 PLN
6 560 €
5 769 £
7 785 $
  • 3 230
9 zł
2 €
2 £
2 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 599/2, stanowiącej własność gminy Krosno Odrzańskie, położonej w Radnicy.

I. Rodzaj nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona działką nr 599/2 o powierzchni 3230 m² położna w miejscowości Radnica. Działka o kształcie litery „L”. Rzeźba terenu nieznacznie zróżnicowana. Dojazd do działki drogą publiczną, brak urządzonego zjazdu. Na działce znajduje się budynek gospodarczy o powierzchni 56 m2 o całkowitym zużyciu technicznym. W pasie drogowym znajdują się sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Działka nie jest uzbrojona. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, działka położona jest na obszarze oznaczonym w części symbolem MRU/MNU -strefa rozwoju zabudowy.

Dla danej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1K/00021594/5.

II. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się do:

Zapoznania się przed przetargiem z istniejącym stanem prawnym i faktycznym nabywanej nieruchomości i przed przystąpieniem do przetargu do złożenia komisji pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do przetargu.

III. Warunki dotyczące ceny, wadium i postąpienia:

Nr działki 599/2

Powierzchnia
/m²/ 3230

Cena wywoławcza
/zł/ 28 000,00

Wadium
/zł/ 3 000,00

Minimalne postąpienie /zł/ 300,00

1. Cena przedmiotowej nieruchomości ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego zgodna jest z art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie zastosowana stawka podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień transakcji.

3. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych.

W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt Nabywcy.

4. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie Nabywcę nieruchomości.

5. Zbycie nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim. Powyższe nie wyklucza istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urządzeń podziemnych nie zgłaszanych do ewidencji. W przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji z zagospodarowaniem terenu nabywca przeniesie istniejącą infrastrukturę techniczną na własny koszt, po dokonaniu niezbędnych uzgodnień i uzyskaniu przewidzianych prawem pozwoleń. Nabywcy nieruchomości poniosą na własny koszt wszelkie inne przeszkody znajdujące się na zbywanej działce kolidujące z jej zagospodarowaniem.

6. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.IV. Warunki udziału w przetargu

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w nieprzekraczalnym terminie, najpóźniej do dnia 13 października 2017 r. na konto Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Krosno Odrzańskie Nr 64 1090 1551 00000000 5500 1056.

Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta.

2. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer ewidencyjny działki, będącej przedmiotem przetargu oraz imię i nazwisko (nazwę firmy) osoby uczestniczącej w przetargu (nabywcy).

3. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, jeżeli w terminie do dnia 13.10.2017 r. zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także złożone pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. Osoby te przed rozpoczęciem przetargu winny przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1090 ze zm.).

4. Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są okazać komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium oraz:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

W przypadku spółki cywilnej, zgoda wspólników w formie uchwały lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników; w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w przypadku przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z rejestru sądowego; w przypadku pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki podlegającej wpisowi do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy,

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy); w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

5. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ze zm.).

6. Przetarg odbędzie się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek B, pokój nr 20.

7. Cenę nabycia nieruchomości jej Nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

8. Wpłacone wadium, uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uczestnikowi przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10. Jeżeli osoba, ustalona jako Nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Krosna Odrzańskiego może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Koszt zawarcia aktu notarialnego obciąża w całości kupującego.

12. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

13. Dodatkowych informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim tel. 68 4109 766.

14. Informacje wraz z lokalizacją nieruchomości dostępne są również na stronie www.krosnoodrzanskie.e-mapa.netKrosno Odrzańskie, 13 września 2017 r.Kontakt:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
tel: 68 4109 766

  • powierzchnia: 3230 m2
  • powierzchnia działki: 3230 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek