sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Ośno Lubuskie


19 300 PLN
4 432 €
4 009 £
4 904 $
  • 420
46 zł
11 €
10 £
12 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego
o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim
Nieruchomość niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 261/77 o pow. 0,0420 ha, położona przy ul. Spokojnej w Ośnie Lubuskim, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1U/00021737/5, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren mieszkalnictwa i usług towarzyszących.
Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.
W celu zapewnienia dostępu do drogi, możliwość udziału w przetargu ograniczono do osób będących właścicielami (lub współwłaścicielami) nieruchomości przyległych, tj. dz. nr 261/46, 261/78 oraz dz. nr 271, 261/47 i 261/67.
Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim:

Termin- 29.08.2019 godz. 10:50
Nr działki- 261/77
Powierzchnia-0,0420 ha
Cena wywoławcza-19 300,00 zł
Wadium- 1900,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BS Ośno Lubuskie 42 8369 0008 00000589 2000 0010 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 23.08.2019 r., wymagana kwota znajdowała się w kasie lub na koncie Urzędu Miejskiego oraz złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu, w tym samym terminie. W tytule wpłaty należy dokładnie określić której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, najpóźniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy lub spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Sprzedaż ww. nieruchomości jest zwolniona z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity 2018 poz. 2174).
Wylicytowana cena sprzedaży, podlega jednorazowej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz innych serwisach internetowych dotyczących sprzedaży nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 18, tel. 95 757 13 41.
Ogłoszono w dniu 26.08.2019 r.
  • powierzchnia: 420 m2
  • powierzchnia działki: 420 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek