Działka na sprzedaż 1243 m², Ośno Lubuskie

sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Ośno Lubuskie


58 000 PLN
13 762 €
12 097 £
16 151 $
  • 1 243
47 zł
11 €
10 £
13 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Ośna Lubuskiego

o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej położonej w Ośnie Lubuskim

1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 992/15 o pow. 0,1243 ha, położona przy ul. Wrzosowej w Ośnie Lubuskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka położona jest w obszarze objętym symbolem i zapisem - MN7 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług wbudowanych. Ujawniona jest w księdze wieczystej nr GW1U/00020878/8, prowadzonej przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

2. Ww. nieruchomość nie posiada obciążeń oraz nie jest przedmiotem żadnego zobowiązania.

Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń, na I piętrze Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim:

Termin
11.01.2018 godz. 10. 00

Nr działki
992/15

Powierzchnia

0,1243 ha

Cena wywoławcza
58 000,00 zł

Wadium
5 800,00 zł

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto BS Ośno Lubuskie 42 8369 0008 00000589 2000 0010 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 05.01.2018 r. wymagana kwota znajdowała się w kasie lub na koncie Urzędu Miejskiego. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania w/w kwoty na podanym rachunku bankowym. W tytule wpłaty należy dokładnie określić której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

4. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy lub spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Wylicytowana cena sprzedaży, wraz z podatkiem VAT, podlega jednorazowej zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

10. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

11. Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w dzienniku internetowym www.otoprzetargi.pl oraz innych popularnych serwisach internetowych dotyczących nieruchomości.

12. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, pokój nr 18, tel. 95 757 13 41.

Ogłoszono w dniu 06.12.2017 r.
  • powierzchnia: 1243 m2
  • powierzchnia działki: 1243 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek