sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Nowa Sól • gen. S. Grota-Roweckiego


79 000 PLN
18 514 €
16 481 £
20 749 $
  • 120
658 zł
154 €
137 £
173 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄD POWIATU NOWOSOLSKIEGO

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego, będącego własnością Powiatu Nowosolskiego, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku położonego w Nowej Soli, przy ul. Grota Roweckiego 11


Położenie nieruchomości: Obręb 0002 Miasta Nowa Sól, ul. Grota Roweckiego 11

Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości wg ewidencji gruntów: Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie numerem: 714 o pow. 377 m² i 715/2 o pow. 143 m²

Numer księgi wieczystej: ZG1N/ 00066160/4

Opis i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: Lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny (strych), znajdujący się w dwukondygnacyjnym budynku mieszkalno - administracyjnym, całkowicie podpiwniczonym, położony przy ul. Gen. S. Grota Roweckiego w Nowej Soli, na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działek: 714 o powierzchni 377 m² i 715/2 o powierzchni 143 m², stanowiący własność Powiatu Nowosolskiego.
Działkę numer 714 od strony zaplecza okala działka numer 715/2 o powierzchni 143 m², z która stanowi jedną nieruchomość.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr ZG1N/00066160/4.
Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni (kotłownia wspólna na poziomie piwnic) zasilanej gazem z sieci.
Lokal stanowi jedno pomieszczenie o powierzchni użytkowej 120,07 m², położony na poddaszu, nad II kondygnacją budynku, wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności gruntu wynoszącym 0,155 części.
Lokal wyposażony w instalację: elektryczną. Brak wewnętrznych ścian działowych. Podłoga drewniana. Stolarka okienna drewniana. Połać dachowa nieocieplona. W ostatnim czasie kompleksowy remont dachu. Na obecnym strychu - możliwa adaptacja, poza lokalem o przeznaczeniu innym niż mieszkalny możliwość zaadoptowania na lokal mieszkalny.
W lokalu znajdują się wyloty wentylacyjne, do których musi być zapewniony dostęp osób trzecich.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego kwartały zabudowy pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grota Roweckiego, Towarową i Wrocławską, uchwalonego przez Radę Miejską w Nowej Soli uchwałą nr LVI/349/09 z dnia 30 grudnia 2009 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rys. planu symbolem MWU 3.3. - tereny zabudowy mieszkaniowej- wielorodzinnej z usługami.
Wartość udziału w gruncie, na którym położony jest budynek wynosi 8.680 zł.
Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie wynosi 79.000 zł.
Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze budynek, w którym znajduje się lokal został wpisany do rejestru zabytków pod numerem rejestru 2204. Zgodnie z art. 68. ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm), przysługiwać będzie bonifikata w wysokości 50 % od wylicytowanej ceny lokalu, bowiem wpisem do rejestru zabytków nie została objęta nieruchomość gruntowa.


Cena wywoławcza (netto): 79.000,00 zł

Wadium: 7.900,00 złW/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z arty. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z pózn. zm.), do ceny nieruchomości zabudowanej podatek VAT nie zostanie doliczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój nr 201. Wadium ustalone w powyższej tabeli winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 19.06.2019 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A. w Katowicach

Nr: 68 1560 0013 20040601 1000 0015

Wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni po odwołaniu lub rozstrzygnięciu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: - w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwo notarialne, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto dowody tożsamości wspólników spółki oraz stosowne pełnomocnictwa - w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, pokój 203 lub tel. 68 458 68 79. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl oraz w prasie.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
tel: 68 458 68 79

  • powierzchnia: 120 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek