sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Nowa Sól • Zielonogórska


6 300 000 PLN
1 494 804 €
1 314 007 £
1 754 302 $
  • 4 343
1 451 zł
344 €
303 £
404 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Projektowo-Produkcyjnego „Technical” Sp. z o.o. w upadłości

z siedzibą w Nowej Soli ul. Zielonogórska 1Aogłasza II nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości, w skład którego wchodzą:


- Nieruchomości zabudowane 4 budynkami (administracyjnym, socjalno-produkcyjnym oraz dwoma halami przemysłowymi) stanowiącymi zorganizowaną całość gospodarczą, położonymi na działkach:

nr 382/31 i 382/35 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1N/00027658/7,
nr 382/28 i 382/29 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1N/00006053/3,
o łącznej powierzchni 14129 m2.

- Ruchomości (w tym: maszyny, urządzenia, wyposażenie biura)

za cenę nie niższą niż 6 300 000,00 zł netto (sześć milionów trzysta tysięcy złotych).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu, w zapieczętowanej kopercie z napisem:

„Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości PPP „Technical” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli”

na adres:

Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze (65-069), Pl. Słowiański 12, pokój nr 115.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy do dnia 14.12.2017 r.2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 14.12.2017 r.

wadium w wysokości 630 000,00 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych),

na rachunek:

PPP „Technical” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Zielonogórska 1A, 67-100 Nowa Sól w ING Bank Śląski S.A. nr 45 1050 1911 10000090 3116 1939.

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 14.12.2017 r.Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru - odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych - oświadczenie, o którym mowa w § 8 Regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, Pl. Słowiański 12, w sali nr 113.Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. (68) 444 82 34, 608 248 372, adres email:Kontakt:
Przedsiębiorstwa Projektowo - Produkcyjnego „Technical” Sp. z o.o. w upadłości
tel: 608 248 372

  • powierzchnia: 4343 m2
  • powierzchnia działki: 14129 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek