sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Nowa Sól • Zielonogórska


9 016 000 PLN
2 131 543 €
1 900 228 £
2 506 481 $
  • 14 129
638 zł
151 €
134 £
177 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Projektowo - Produkcyjnego „Technical” Sp. z o.o. w upadłości

z siedzibą w Nowej Soli ul. Zielonogórska 1Aogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości, w skład którego wchodzą:

- Nieruchomości zabudowane 4 budynkami (administracyjnym, socjalno - produkcyjnym oraz dwoma halami przemysłowymi) stanowiącymi zorganizowaną całość gospodarczą, położonymi na działkach:

nr 382/31 i 382/35 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1N/00027658/7,
nr 382/28 i 382/29 dla których prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1N/00006053/3,
o łącznej powierzchni 14129 m2.
- Ruchomości (w tym: maszyny, urządzenia, wyposażenie biura, zapasy magazynowe) za cenę nie niższą niż 9.016.000,- zł netto (dziewięć milionów szesnaście tysięcy złotych).Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1) Złożenie pisemnej oferty spełniającej warunki określone w § 6 Regulaminu, w zapieczętowanej kopercie z napisem:

„Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa wchodzącego w skład masy upadłości PPP „Technical” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli”

na adres:

Sąd Rejonowy Wydział V Gospodarczy w Zielonej Górze (65-069), Pl. Słowiański 12, pokój nr 115.

Termin złożenia oferty uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy oferta wpłynie do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział V Gospodarczy do dnia 09.11.2017 r.2) Wpłacenie nie później niż na jeden dzień przed przetargiem, tj. do dnia 09.11.2017 r.

wadium w wysokości 901.600,- zł (dziewięćset jeden tysięcy sześćset złotych),


na rachunek:

PPP „Technical” Sp. z o.o. w upadłości, ul. Zielonogórska 1A, 67-100 Nowa Sól w ING Bank Śląski S.A. nr 45 1050 1911 10000090 3116 1939

Obowiązek uiszczenia wadium uważa się za zachowany tylko wówczas, gdy rachunek syndyka zostanie uznany kwotą wadium do dnia 09.11.2017 r.Oferta winna zawierać: imię i nazwisko, firmę lub nazwę oferenta, określenie statusu prawnego oferenta, jeżeli oferent podlega wpisowi do rejestru - odpis z właściwego rejestru KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej (CEIDG), adres zamieszkania lub siedziby oferenta, oferowaną cenę nabycia przedsiębiorstwa, dowód uiszczenia wadium, w przypadku osób fizycznych - oświadczenie, o którym mowa w § 8 Regulaminu, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem przetargu.W przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi podmiotowość prawną oferta powinna zawierać dodatkowo dokumenty wykazujące umocowanie osób składających ofertę do reprezentowania oferenta.

Jeżeli oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty i uczestniczenia w przetargu.Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 10 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, Pl. Słowiański 12, w sali nr 113.Regulamin przetargu wraz z informacją o stanie przedsiębiorstwa można uzyskać w biurze syndyka w Zielonej Górze (65-078) ul. Westerplatte 23, pokój nr 212-213 oraz pod nr tel. 68 444 82 34, 608 248 372, adres email:Kontakt:
Przedsiębiorstwa Projektowo - Produkcyjnego „Technical” Sp. z o.o. w upadłości
tel: 608 248 372

  • powierzchnia: 14129 m2
  • powierzchnia działki: 14129 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek