sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Nowa Sól • W. Witosa


3 700 000 PLN
864 769 €
747 766 £
972 865 $
  • 3 571
1 036 zł
242 €
209 £
272 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄD POWIATU NOWOSOLSKIEGO

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu NowosolskiegoNr działki: 440/3 o pow. 0,4089 ha, wraz z udziałem 3/5w działce 440/2 o pow. 0,0438 ha.


Opis i położenie: Nieruchomość położona przy ul. Witosa 27 w Nowej Soli, zabudowana budynkami użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położona jest na obrzeżach śródmiejskiej części miasta Nowa Sól, w przeważającej części znajduje się na terenie ochrony konserwatorskiej A.

Na działce 440/3 usytuowany jest I i IV - kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony budynek użyteczności publicznej, murowany, wykonany w technologii tradycyjnej, o całkowitej powierzchni użytkowej - 3.571,78 m² oraz budynek garażowo - gospodarczy, I - kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej - 102,77 m².

W budynku, wydzielonym po ścianach z budynku użyteczności publicznej, położonym na sąsiedniej działce znajduje się kotłownia, która obsługuje wszystkie budynki.

Na działce 440/2 znajduje się I - kondygnacyjny, podpiwniczony, murowany budynek gospodarczy, o całkowitej powierzchni użytkowej 70,20 m².
Budynki znajdujące się na nieruchomości zostały w roku 2005 objęte termomodernizacją.


KW: ZG1N/00006060/5


Cena nieruchomości: 3.700.000,00 zł


Wadium: 370.000,00 złWartość nieruchomości zawiera w sobie wartość udziału w działce 440/2, która ze względu na przeznaczenie związana jest z działkami 440/1 i 440/3. Udział w działce 440/2 jest zależny od powierzchni użytkowych budynków położnych na działce 440/3 i wynosi odpowiednio 3/5.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/427/14 z dnia 28 marca 2014r., obszar na którym zlokalizowana jest nieruchomość stanowi teren usług (U 2.8).

Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miejskiej w Nowej Soli, dnia 28 lutego 2019 r., na wniosek Starosty Nowosolskiego, przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól (teren położony przy ul. Witosa - działki nr 440/1, 440/2, 440/3).

Starosta wniósł o następujące przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MWU w dowolnych proporcjach, wprowadzenie zapisów dopuszczających przebudowę otworów okiennych i drzwiowych oraz dopuszczenie realizacji balkonów od strony ulic i podwórza, jak również umożliwienia lokalizacji zabudowy do 5 kondygnacji z dachem płaskim oraz dopuszczeniem lokalizacji zabudowy uzupełniającej przy granicy z działką sąsiednią.

W/w nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z arty. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z pózn. zm.), sprzedaż nieruchomości zabudowanych jest zwolniona z podatku VAT.

I przetarg - wynik negatywny, z powodu braku wpłat wadium, odbył się w dniu 27 grudnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, w budynku Ratusza, pokój nr 201.Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej, winno być wniesione, w pieniądzu, do dnia 22.05.2019 r. (data wpływu na konto), na konto Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Getin Noble Bank S.A. w Katowicach Nr: 68 1560 0013 20040601 1000 0015

Wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni po odwołaniu lub rozstrzygnięciu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwo notarialne,

w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto dowody tożsamości wspólników spółki oraz stosowne pełnomocnictwa

- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej i opłaty sądowe spoczywają na nabywcy.

Niedotrzymanie terminu podpisania umowy powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.).

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3, pokój 203 lub tel. 68 458 68 79. Ogłoszenie zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-nowosolski.pl oraz w Monitorze Urzędowym.Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
tel: 68 458 68 79

  • powierzchnia: 3571 m2
  • powierzchnia działki: 4527 m2
  • piętro: 3 piętro
  • liczba pięter w budynku: 3 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek