sprzedaż • mieszkanie


lubuskie • Nowa Sól


131 000 PLN
30 826 €
27 691 £
34 442 $
  • 73
1 795 zł
422 €
379 £
472 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Lp.

KW Nr

Opis nieruchomości

Opis lokalu

Cena wywoławcza

Wadium

1.

ZG1N/00030436/9

obręb 1 miasta Nowa Sól
działka nr 991/2
o powierzchni 550m2

ul. Zielonogórska 25/2

udział w gruncie 0,257

położenie w budynku - parter

powierzchnia użytkowa lokalu 73,00m2

trzy pokoje, przedpokój, kuchnia oraz łazienka z WC

131.000,00 zł

14.000,00 zł

2.

ZG1N/00027702/1

obręb 3 miasta Nowa Sól
działka nr 493/3
o powierzchni 358m2
ul. Arciszewskiego 7/12

udział w gruncie 0,045

położenie w budynku - parter
(w oficynie)

powierzchnia użytkowa lokalu 25,82m2

jeden pokój oraz kuchnia + pomieszczenie gospodarcze na klatce schodowej oficyny o powierzchni 4,18m2
WC wspólne na klatce schodowej

45.000,00 zł

5.000,00 złSprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 10 oraz art. 29a
ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2018.2174 ze zm.)Poprzednie przetargi na lokal z pozycji nr 1 odbyły się w dniach: 12.04.2019r., 17.05.2019r., 28.06.2019r.
a na lokal z pozycji nr 2 w dniu 28.06.2019r.Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2019r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2019r. na konto nr 71 1020 5402 00000802 0365 8879 Gminy Nowa Sól - Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie
po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia
i pełnomocnictwa notarialne,

- w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis
z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.Cena za lokal oraz udział w gruncie podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów
w księdze wieczystej ponosi nabywca.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.Oględzin lokali będzie można dokonać, po uprzednim potwierdzeniu obecności pod nr tel. 68 3882583, w wyznaczonych poniżej terminach:

w dniu 18 lipca 2019 roku:

- ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 900 - 920,

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 930 - 950.

w dniu 25 lipca 2019 roku:

- ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 930 - 950,

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 1000 - 1020.

w dniu 01 sierpnia 2019 roku:

- ul. Zielonogórska 25/2 w godzinach 930 - 950,

- ul. Arciszewskiego 7/12 w godzinach 1000 - 1020.

Sporz. M. SzpilkaKontakt:
Urząd Miasta Nowa Sól
tel: 68 4590343

  • powierzchnia: 73 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek