sprzedaż • mieszkanie


lubuskie • Nowa Sól


54 000 PLN
12 560 €
11 216 £
14 326 $
  • 26
2 077 zł
483 €
431 £
551 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Prezydent Miasta Nowa Sól

o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Nowej Soli wraz z oddaniem we współużytkowanie

wieczyste ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony budynek

Poprzedni przetarg na lokal z pozycji nr. 3 odbył się w dniu: 03.08.2018r.Przetarg odbędzie się 14 września 2018r. o godzinie 9:00 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ul. Parafialnej 2.Wadium, w pieniądzu, na lokal należy wnieść najpóźniej do dnia 10 września 2018r. na konto nr 71 1020 5402 00000802 0365 8879 Gminy Nowa Sól - Miasto, PKO Bank Polski S.A. W tytule wpłaty należy podać, że dotyczy ona wadium, wpisać adres nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości). Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.Wniesione wadium zostanie zaliczone kupującemu na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez wpłacającego konto bankowe.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych - dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.Cena za lokal oraz pierwsza opłata za współużytkowanie wieczyste gruntu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wniesione wadium nie podlega zwrotowi.Do opłat za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług - stawka 23%.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców t.j.Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Nowej Soli pok. nr 7, tel. 68 4590343.Jednocześnie informuje, że w odniesieniu do lokalu położonego przy Placu Wyzwolenia 19/3 toczy się postępowanie administracyjne dotyczące wymeldowania byłych najemców.Oględzin lokali będzie można dokonać w następujących terminach:

23.08.2018r. - Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 10:00 - 10:30, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1045 - 1115, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 11:30 - 12:00


30.08.2018r. - Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 10:00 - 10:30, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1045 - 1115, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 11:30 - 12:00


06.09.2018r. - Plac Wyzwolenia 19/3 w godzinach 10:00 - 10:30, ul. Wyspiańskiego 1/3 w godzinach 1045 - 1115, ul. Wesoła 10/1 w godzinach 11:30 - 12:00

Sporz. Magdalena ŚwiątekKontakt:
Urząd Miasta Nowa Sól
tel: 68 4590343

  • powierzchnia: 26 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek