sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Nowa Sól


160 000 PLN
37 077 €
32 757 £
42 067 $
  • 2 143
75 zł
17 €
15 £
20 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie 2 miasta Nowa Sól,
stanowiącej własność Gminy Nowa Sól - Miasto

Lp.: 1.

KW Nr:
ZG1N/00024132/3
ZG1N/00026098/6

Pow. w ha:
0.1394
0.0749
Łącznie:
0.2143

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 69/10 działka nr 74/3 obręb 2 miasta Nowa Sól

Termin zagospodarowania: brak

Cena wywoławcza netto: 160.000,00 zł

Wadium: 16.000,00 zł


Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT - wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221.)


Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 3MW/U, dla którego ustala się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wysokiej intensywności oraz zabudowa usługowa.


Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem, nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. Urząd, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142.t.j.).


Lampy oświetleniowe zlokalizowane na nieruchomości zostaną usunięte w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.


Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018r. o godzinie 900 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.


Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r. na konto nr 71 1020 5402 00000802 0365 8879 Gminy Nowa Sól - Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać nr obrębu
i działek.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu
na podane przez nich konto bankowe.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników spółki, oryginały
lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział
w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych - dowody tożsamości osób reprezentujących osobę prawną, oryginały
lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej
i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.


Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - j.t. Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.


Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.Kontakt:
Urząd Miasta Nowa Sól
tel: 68 4590343

  • powierzchnia: 2143 m2
  • powierzchnia działki: 2143 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek