sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Nowa Sól


295 000 PLN
68 241 €
61 038 £
79 638 $
  • 15 959
18 zł
4 €
4 £
5 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL


ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych

położonych w obrębie 6 miasta Nowa Sól przy ul. Starostawskiej,

stanowiących własność Gminy Nowa Sól - Miasto

(TABELA W ZDJECIU)

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT - wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 j.t.).Nieruchomości położone są w północnej części miasta przy ul. Starostawskiej.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość ujęta w tabeli w pozycji 1 położona jest na terenie zabudowy usług turystycznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zajmującej maksymalnie do 30% powierzchni zabudowy, fragmentem na terenie ogródków działkowych, a nieruchomość wymieniona w pozycji 2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w małej części pod zabudowę usług turystycznych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zajmującej maksymalnie do 30% powierzchni zabudowy. Na nieruchomościach znajdują się pozostałości po obiektach gospodarczych (ruiny). Przez nieruchomości przebiegają odcinki napowietrznej linii energetycznej wraz ze słupami.

Dojazd do nieruchomości zostanie urządzony przez gminę.Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142 j.t.).Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018r. o godzinie 10:30 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.Terminy poprzednich przetargów: na nieruchomość z pozycji 1 - 17.10.2017r., 24.11.2017r., 19.01.2018r., 09.03.2018r. 20.04.2018r., 08.06.2018r.; na nieruchomość z pozycji 2 - 14.09.2017r., 24.11.2017r., 19.01.2018r., 09.03.2018r., 20.04.2018r., 08.06.2018r.Wadium, w pieniądzu, należy wnieść najpóźniej do dnia 30 lipca 2018r. na konto nr 71 1020 5402 00000802 0365 8879 Gminy Nowa Sól - Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i łączną powierzchnię nieruchomości, a także imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości).

Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych - dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych - dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa.Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.Kontakt:
Urząd Miasta Nowa Sól
tel: 68 4590343

  • powierzchnia: 15959 m2
  • powierzchnia działki: 15959 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek