sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Lubsko • Wincentego Witosa


45 800 PLN
10 665 €
9 534 £
12 540 $
  • 1 216
38 zł
9 €
8 £
10 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.15.2018

Lubsko, 14 września 2018r.


BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.


Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 348/20 o pow. 1216 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gruntowej ul. Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23, zapisaną w księdze wieczystej nr ZG1R/00058314/3.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa i RV - grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno - usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN - zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 - usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18 czerwca 2018r., drugi przetarg odbył się 28 sierpnia 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 45.800,00 złotych brutto.

(cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - t. j. Dz. U. 2017.1221 z późn. zm.)

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej - drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto.Wadium wynosi 5.000 złotych.PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000020202677821 w terminie do 17 października 2018 r.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.


Burmistrz Lubska
Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 1216 m2
  • powierzchnia działki: 1216 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek