sprzedaż • mieszkanie


lubuskie • Lubsko • Sportowa


81 100 PLN
18 884 €
16 882 £
22 206 $
  • 63
1 287 zł
300 €
268 £
352 $
za m²

3 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.28.2018


Lubsko, 14 września 2018 r.BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.


Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 63,20 m2 składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego, wolnostojącego, całkowicie podpiwniczonego położonego przy ul. Sportowej 4 w Lubsku. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, gazowa i kanalizacyjną oraz ogrzewanie etażowe, piece kaflowe. Lokal do remontu: tynki wapienne, podłogi drewniane, instalacje wewnętrzne do wymiany. Okna drewniane skrzynkowe i pcv.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego 2 budynkami mieszkalnymi, oznaczonego działką 416/1 o powierzchni 705 m2 w udziale 8/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Sportowej 4,6. W budynku nr 4 znajduje się 9 lokali mieszkalnych a w budynku nr 6 znajduje się 7 lokali mieszkalnych (w tym 10 lokali wyodrębnionych będących własności prywatną).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą:

- pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu

- opłaty roczne 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku , z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00024509/0. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 81.100,00 złotych

(w tym cena udziału w gruncie wynosi 2.500,00 złotych)Wadium wynosi 8.000 złotych.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 października 2018r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 00000202 0267 7821 w terminie do 17 października 2018 roku.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.


Burmistrz Lubska
Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 63 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 3 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek