sprzedaż • mieszkanie


lubuskie • Lubsko


119 300 PLN
27 770 €
24 466 £
31 874 $
  • 55
2 169 zł
505 €
445 £
580 $
za m²

4 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.30.2018 Lubsko, 11 października 2018r.BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 55,33 m2 składającego się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego, wolnostojącego położonego przy ul. Leopolda Staffa 10 w Lubsku. W dwuklatkowym budynku przy ul. Leopolda Staffa 8-10 w Lubsku o kubaturze 4308 m3 znajduje się łącznie 28 lokali mieszkalnych (w klatce nr 8 - 15 lokali, w klatce 10 - 13 lokali). Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, gazowa i kanalizacyjną oraz ogrzewanie centralne. Brak pomieszczeń przynależnych.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego działką 512/23 o powierzchni 293 m2 w udziale 63/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Leopolda Staffa 8-10.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę oraz opłaty roczne. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, z ceny wylicytowanej udziału w gruncie (wyodrębnionej z wylicytowanej ceny nieruchomości w proporcji wynikającej z ceny wywoławczej), opłaty wynosić będą:

- pierwsza opłata 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu

- opłaty roczne 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku , z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) do pierwszej opłaty oraz opłat rocznych, doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, a cena sprzedaży lokalu zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT.

Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00018680/7. W dziale III księgi wieczystej widnieje zapis „zarząd przedmiotowym budynkiem należy do komunalnej jednostki organizacyjnej, powołanej do zarządu budynków mieszkalnych, a nabywcy zobowiązani są do ponoszenia kosztów remontu i utrzymania budynku w odpowiednich udziałach”, dział IV księgi wolny od wpisów. Brak innych zobowiązań i obciążeń.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 119.300,00 złotych

(w tym cena udziału w gruncie wynosi 900,00 złotych)Wadium wynosi 7.000 złotych.PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 00000202 0267 7821 w terminie do 14 listopada 2018 roku.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.Burmistrz Lubska

Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 55 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 4 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek