sprzedaż • działka • inwestycyjna


lubuskie • Górzyn


213 000 PLN
49 597 €
44 340 £
58 321 $
  • 20 269
11 zł
3 €
2 £
3 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.19.2018 Lubsko, 14 września 2018r.BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

z przeznaczeniem pod zabudowę składowo-usługową.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 1405/4 o pow. 2,0269 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina lubsko. Działka posiada kształt nieregularny. Teren płaski, niezagospodarowany. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w odległości kilkuset metrów sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi publicznej powiatowej o nawierzchni bitumicznej w odległości 300 m od drogi wojewódzkiej nr 287. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXV/128/96 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.11.1996r. i oznaczona jest symbolem I, SU - tereny o funkcji składowo - usługowej. Możliwa lokalizacja stacji paliw i usług komunikacji.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV (pow. 0,8513 ha), ŁIV (pow. 1,1397 ha) i Lz-ŁIV (pow. 0,0359 ha)- grunty orne klasy IV i łąki trwałe klasy IV i grunty zadrzewione i zakrzaczone na łąkach trwałych klasy IV. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00011264/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2018r., drugi przetarg odbył się 27 sierpnia 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 213.000,00 złotych brutto

(cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity: Dz. U. 2017.1875 z późn. zm.).Wadium wynosi 25.000,00 złotych.PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 10:45 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt., śr., czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000020202677821 w terminie do 17 października 2018 r.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.Burmistrz Lubska

Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 20269 m2
  • powierzchnia działki: 20269 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek