sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Górzyn


4 560 000 PLN
1 061 107 €
953 245 £
1 197 459 $
  • 213 100
21 zł
5 €
4 £
6 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.24.2018 Lubsko, 11 października 2018r.

BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanejNieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/1 o pow. 21,31 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.

Działka posiada kształt nieregularny, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Na terenie działki znajduje się energetyczna linia średniego napięcia 15kV. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) i jest oznaczona symbolem 1 PSB, 2 PSB, 3 PSB, 4 PSB - teren przemysłu, składu i budownictwa.

Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: grunty orne klasy (RIIIb - pow. 6,25 ha, RIVa - pow. 2,96, RV - 10,26 ha, RVI - pow. 1,65 ha) oraz rowy (W-RVI - pow. 0,18 ha i W-RV - pow. 0,01 ha). Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg odbył się 14 września 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko - w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1010 z późn. zm.) zarządzającemu KSSSE służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 4.560.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jednolity: Dz. U. 2017.1875 z późn. zm.).

Wadium wynosi 300.000,00 złotych.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko

nr 55 1020 5402 00000202 0267 7821 w terminie do 10 grudnia 2018 roku.PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 grudnia 2018 roku

o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku,

plac Wolności 1 (Ratusz) w Lubsku.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszty aktów notarialnych ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.Burmistrz Lubska

Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 213100 m2
  • powierzchnia działki: 213100 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek