sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Górzyn


29 100 PLN
6 776 €
6 058 £
7 968 $
  • 2 400
12 zł
3 €
2 £
3 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

RN.6840.18.2018 Lubsko, 14 września 2018r.BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 586 o pow. 0,2400 ha położona jest przy ul. Parkowej w Górzynie, gm. Lubsko (obręb 0008 Górzyn), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka ma kształt regularny prostokąta. Teren z lekkimi deniwelacjami, nieogrodzony, zakrzaczony, porośnięty drzewami akacjowymi. Na działce znajduje się słup energetyczny z linią średniego napięcia. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w odległości ok. 200 m sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi gminnej, ul. Parkowej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIV (pow. 0,23 ha) i RV (pow. 0,01 ha) - grunty orne klasy IV i V. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej, mieszkalno - usługowej.

Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9 (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2018r., drugi przetarg odbył się 27 sierpnia 2018r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 29.100,00 złotych.Wadium wynosi 5.000 złotych.PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 października 2018 r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000020202677821 w terminie do 17 października 2018 r.Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1380) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko.

Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku - Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.Burmistrz Lubska

Lech JurkowskiKontakt:
Urząd Miasta Lubsko
tel: 68 457-61-27

  • powierzchnia: 2400 m2
  • powierzchnia działki: 2400 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek