sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • gen. Władysława Sikorskiego


2 460 000 PLN
569 062 €
508 998 £
664 096 $
  • 1 616
1 522 zł
352 €
315 £
411 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Likwidator spółdzielni pod firmą: Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy w likwidacji w Gorzowie Wlkp. KRS: 0000200022


zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie ofert w związku ze sprzedażą przez Gorzowską Usługową Spółdzielnię Pracy w likwidacji dwóch odrębnych nieruchomości to jest:


1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, przy ul. Sikorskiego 115 w Gorzowie Wielkopolskim działka nr 1841 obręb 5 Śródmieście, numer KW GW1G/00016842/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wraz z prawem własności znajdującego się tam budynku,


Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 2.460.000,00 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)) tj. 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) plus podatek od towarów i usług według stawki 23%;

oraz

2) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Kostrzyńskiej 28 w Gorzowie Wielkopolskim działki gruntu nr 608 oraz 612 obręb 9 Wieprzyce, numer KW GW1G/00059570/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wraz z prawem własności znajdujących się tam budynków,


Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 2.091.000,00 zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) tj 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) plus podatek od towarów i usług według stawki 23%;


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na konto Spółdzielni w PEKAO S.A. I Oddział Gorzów Wlkp. Nr 21124035491111000044310622 (na przekazie zaznaczyć: wadium za nieruchomość nr 1841, albo wadium za nieruchomość 608 i 612, albo wadium za nieruchomość 1841, 608 i 612 - w zależności od tego których nieruchomości dotyczy oferta), w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto Spółdzielni w terminie do dnia 6 sierpnia 2018 r.


Nieruchomość można oglądać w dni robocze od godz. 9 do 12 od dnia 27 czerwca 2018r. po wcześniejszym powiadomieniu biura Likwidatora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin do dnia 26 lipca 2018r. do godz. 12- tej z adnotacją na kopercie „Oferta konkursowa działka nr 1841” albo „Oferta konkursowa działka nr 608 i 612”. W przypadku ofert dotyczących obu nieruchomości na kopercie powinna znajdować się adnotacja „Oferta konkursowa działki nr 1841 oraz 608 i 612”.

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o oferencie: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców oznaczenie firmy, siedziby, adresu, oraz wykazanie statusu prawnego poprzez przedłożenie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON (ksero),

2. udokumentowanie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

3. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,

4. wskazanie rachunku bankowego, na który będzie zwrócone wadium, w przypadku nie wybrania oferty,

5. oświadczenie, że uczestnik konkursu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami w regulaminie konkursu ofert i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6. zobowiązanie uczestnika konkursu do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do nieruchomości,

7. dowód wpłaty wadium,

8. oświadczenie, że złożona oferta jest wiążąca w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.Tryb przeprowadzenia konkursu określony jest w Regulaminie, który udostępniony będzie zainteresowanym od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 sierpnia 2018r. o godz. 11.00 w Biurze Likwidatora Spółdzielni przy ul. Kostrzyńskiej 28 w Gorzowie Wlkp.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferenta,

- unieważnienia lub przerwania przetargu bez obowiązku podania przyczyny,

- dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, którzy zaoferowali cenę nie niższą niż o 100.000,- zł od oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę,

- zatrzymania wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od skutecznego zawarcia umowy.

Ogłaszający informuje również, że preferowane będą oferty kupna, dotyczące obu wskazanych w ogłoszeniu nieruchomości.Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin tel. 509 902 311 lub bezpośrednio od Likwidatora pod numerem tel. 501 58 99 99 w godz. od 9-12.Kontakt:
Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy w likwidacji
tel: 509 902 311

  • powierzchnia: 1616 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek