sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Żwirowa


615 000 PLN
142 266 €
127 249 £
166 024 $
  • 451
1 364 zł
316 €
282 £
368 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


Likwidator spółdzielni pod firmą: Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy w likwidacji w Gorzowie Wlkp. KRS: 0000200022

zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie ofert w związku ze sprzedażą przez Gorzowską Usługową Spółdzielnię Pracy w likwidacji nieruchomości to jest:

1) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, przy ul. Żwirowej 78 w Gorzowie Wielkopolskim, działka nr 61, obręb 4 Staszica, numer KW GW1G/00057850/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wraz z prawem własności znajdującego się tam budynku,


Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości wynosi 615.000,00 zł (sześćset piętnaście tysięcy złotych) tj. 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych plus podatek od towarów i usług według stawki 23%;)


Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na konto Spółdzielni w PEKAO S.A. I Oddział Gorzów Wlkp. Nr 21124035491111000044310622 (na przekazie zaznaczyć: wadium za nieruchomość działka nr 61), w takim terminie, aby kwota wadium wpłynęła na konto Spółdzielni i została uznana najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2018 r.


Nieruchomość można oglądać w dni robocze od godz. 9 do 12 od dnia 27 czerwca 2018r. po wcześniejszym powiadomieniu biura Likwidatora.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin, w terminie do dnia 26 lipca 2018r. do godz. 12- tej z adnotacją na kopercie „Oferta konkursowa działka nr 61”.

Oferta powinna zawierać:

1. informacje o oferencie: imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer PESEL, a w przypadku przedsiębiorców oznaczenie firmy, siedziby, adresu, oraz wykazanie statusu prawnego poprzez przedłożenie aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z KRS oraz zaświadczenia o nadaniu nr NIP i REGON (ksero),

2. udokumentowanie umocowania do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

3. proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,

4. wskazanie rachunku bankowego, na który będzie zwrócone wadium, w przypadku nie wybrania oferty,

5. oświadczenie, że uczestnik konkursu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz warunkami w regulaminie konkursu ofert, w tym klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

6. zobowiązanie uczestnika konkursu do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem praw do nieruchomości,

7. dowód wpłaty wadium,

8. oświadczenie, że złożona oferta jest wiążąca w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.


Tryb przeprowadzenia konkursu ofert określony jest w Regulaminie, który udostępniony będzie zainteresowanym od dnia 26 czerwca 2018r. w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 sierpnia 2018r. o godz. 13.00 w Biurze Likwidatora Spółdzielni przy ul. Kostrzyńskiej 28 w Gorzowie Wlkp.

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie prawo do:

- swobodnego wyboru oferenta,

- unieważnienia lub przerwania konkursu ofert bez obowiązku podania przyczyny,

- dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami, którzy zaoferowali cenę nie niższą niż o 50.000,- zł od oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę,

- zatrzymania wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od skutecznego zawarcia umowy.


Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w dniu podpisania aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert można uzyskać w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztofa Kozłowskiego, ul. Królowej Korony Polskiej 24 pok. 200, 70-486 Szczecin tel. 509 902 311 lub bezpośrednio od Likwidatora pod numerem tel. 501 58 99 99 w godz. od 9-12.Kontakt:
Gorzowska Usługowa Spółdzielnia Pracy w likwidacji
tel: 509 902 311

  • powierzchnia: 451 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek