sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Gorzów Wielkopolski • Śląska


255 800 PLN
60 655 €
53 530 £
74 612 $
  • 894
286 zł
68 €
60 £
83 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
Piotr Zalewski

Kancelaria Komornicza w Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kossaka 1/2
tel. 0-95-7354321 fax.095-735-43-20

Km 103/02

#KJ *0020002779285*/0022/


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 33416

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Piotr Zalewski na
podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 09-04-2018r. o godz. 11:40

w Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 66-400 GORZÓW WLKP., CHOPINA 52/bl. 10, s.227

odbędzie się druga licytacja

nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego gruntu nr działki 1726 o pow. 894m2 położonej: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Śląska, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33416 [NKW GW1G/00033416/3] stanowiącej współwłasność dłużników - 2 udziały 1/4 i 2/4 oraz w udziale 1/4 Okres użytkowania 01-02-2088r. Suma oszacowania wynosi 383 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 255 800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA I O. w Gorzowie Wielkopolskim 87 10901900 00000001 0537 6615 (w tytule prosze wskazać sygn. Km 103/02 z dopiskiem wadium). Sprawa wszczęta przed 03.05.2012r. - rękojmię można uiścić także w gotówce w sądzie przed licytacją do rąk komornika. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy CHOPINA 52/bl. 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik informuje, iż nabycie w drodze licytacji nieruchomości podlega opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959) iobciąża nabywce.


Komornik Sądowy
Piotr ZalewskiKontakt:
KSR Piotr Zalewski
tel: 95 735 43 21

  • powierzchnia: 894 m2
  • powierzchnia działki: 894 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek