sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Dobiegniew


9 500 PLN
2 210 €
1 973 £
2 520 $
  • 428
22 zł
5 €
5 £
6 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Ogłoszenie nr 3.18

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiegniew stanowiącej własność gminy Dobiegniew.


Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przeprowadzeniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobiegniewie ujawnionej w księdze wieczystej KW nr GW1K/00028216/7 w Dziale III nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.

Działka o numerze ewid. 315/9 i powierzchni 0,0428 ha (wg klasyfikacji gruntów określona jest jako rodzaj Bp) - powierzchnia przyjęta z ewidencji gruntów.

Cena wywoławcza nieruchomości 9.500,00 złotych (dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych)

Postąpienie: 100,00 złotych (sto osiemdziesiąt 00/100 złotych)

Wadium : 1.000,00 złotych ( jeden tysiące 00/100 złotych)

Przetarg dla nieruchomości odbędzie się w dniu 14 września 2018 r. o godz. 10:30 sala numer 5 /parter/, Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Dembowskiego nr 2.

Dla nieruchomości brak jest opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego jak również nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

W przetargu mogą uczestniczyć krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew numer 77 1020 1967 00008702 0006 0814 - Banku PKO BP S.A. Oddział Strzelce Kraj. najpóźniej do dnia 10 września 2018 r.

Wpłacone wadium przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po przetargu.

Gmina Dobiegniew nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Cudzoziemcy (rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy zgoda ta jest wymagana.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba prawna musi okazać się dodatkowo kompletem do jej reprezentowania

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić przed podpisaniem umowy sprzedaży, kwotę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu

Koszt zawarcia aktu notarialnego wraz z opłatami sądowymi ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.bip.dobiegniew.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 28 Urzędu Miejskiego w Dobiegniew tel. 95 7488156.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.


BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
mgr Leszek Waloch

Wywieszono dn. 07.08.2018r.Kontakt:
Urząd Miasta Dobiegniew
tel: 95 7488156

  • powierzchnia: 428 m2
  • powierzchnia działki: 428 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek