sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Dobiegniew


10 000 PLN
2 318 €
2 033 £
2 673 $
  • 462
22 zł
5 €
4 £
6 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

ZARZĄDZENIE NR 42/2018

BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

z dnia 7 czerwca 2018 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) i art. 13 ust 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) oraz rozdział 2 uchwały Nr XL/239/13 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy ze zmianami w uchwale nr XII/70/15 Rady Miejskiej w Dobiegniew z dnia 27 listopada 2015 r.Zarządzam, co następuje:§ 1

1. Z zasobów mienia komunalnego Gminy Dobiegniew przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych w Dobiegniewie.

2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Komunalno Gospodarczego.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Nr 42/2018

Burmistrza Dobiegniewa

z dnia 07.06.2018 r.

OGŁOSZENIE Nr RKG. 2.2018

BURMISTRZA OBIEGNIEWA

z dnia 07.06.2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, poł. na terenie miejscowości Dobiegniew

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami)Burmistrz Dobiegniewa

ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Dobiegniew przeznaczona została do sprzedaży niżej wymieniona nieruchomość :


(Tabela w zdjeciu)

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 07.06.2018r.r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

(-) mgr Leszek WalochKontakt:
Urząd Miasta Dobiegniew
tel: (95) 7611001

  • powierzchnia: 462 m2
  • powierzchnia działki: 462 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek