sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


lubuskie • Cybinka


410 000 PLN
95 280 €
83 346 £
111 745 $
  • 640
641 zł
149 €
130 £
175 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zarząd Powiatu Słubickiego

o g ł a s z a

dziewiąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

(Tabela w zdjeciu)

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

Termin poprzednich przetargów: 10.11.2016 r., 17.02.2017 r., 24.04.2017 r., 28.06.2017 r., 21.09.2017 r., 30.11.2017 r., 05.01.2018 r., 13.02.2018 r.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.


2. Nieruchomość jest zabudowana budynkami: administracyjno - socjalnym o powierzchni użytkowej 236 m2, magazynowym o powierzchni użytkowej 133,50 m2 i wiatą stalową o powierzchni użytkowej 271 m2.


3. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gminy Cybinka (uchwała Rady Miasta i Gminy Cybinka nr 140/XIX/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r.) działkę zapisano jako tereny zainwestowane przeznaczone do rehabilitacji i uzupełnień.


4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 00637248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Starostwa;

2) okazanie oryginału dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu - okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej - wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii - powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta - zgodnie z zasadą prezentacji).


5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.


6. Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubicach.

7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.


8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel.: 95-759 2039, 95-759 2040.Słubice, dnia 2018-05-09Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: 95-7592039

  • powierzchnia: 640 m2
  • powierzchnia działki: 6774 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek