sprzedaż • działka • inwestycyjna


lubuskie • Babimost


428 562 PLN
99 594 €
87 120 £
116 804 $
  • 8 750
49 zł
11 €
10 £
13 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wyciąg z ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Babimost

(tabela w zdjęciach)


Nieruchomość nr 647/14, jest wolna od wszelkich długów i hipotek.

Przez nieruchomość, wzdłuż ulicy Kargowskiej, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm, sieć gazowa o średnicy Ø 100 mm, sieć telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna. Nabywca nieruchomości udziela nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy przebiegające sieci kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci.

Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności gruntowej drogi koniecznej, polegającej na nieograniczonym w czasie prawie bezpłatnego i swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę 647/11 (przed podziałem), na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki numer 647/12, objętej księgą wieczystą ZG2S/00033196/6. W dniu 19.04.2018 r. właściciel działki nr 647/12 - ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na rzecz której ustanowiona jest przedmiotowa służebność gruntowa drogi koniecznej, zwolniła działkę oznaczoną numerem 647/14 - powstałą w wyniku podziału działki 647/11, położoną w Babimoście przy ulicy Kargowskiej, spod przysługującej spółce służebności gruntowej drogi koniecznej oraz wyraziła zgodę na bezciężarowe jej odłączenie z księgi wieczystej numer ZG2S/00000645/9.

Poza tym, w decyzji podziałowej z dnia 05.03.2018 r., znak GN.6831.3.2018, wpisano konieczność ustanowienia służebności przy zbywaniu działek, wydzielonych w wyniku podziału, polegającej na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 647/14 do działki 647/15, na rzecz każdoczesnego właściciela działki 647/15, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.I. Przetarg odbędzie się dnia 30.07.2018 roku o godz. 10.00 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 00000941 0200 0003 najpóźniej do 23.07.2018 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również „pełnomocnictwo”,

- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział w przetargu na nabycie nieruchomości.

III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.

IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) minął dnia 10.05.2018 r.

VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.

VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/ oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.

Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 15.05.2018 r. do 30.07.2018 r.


Babimost, dnia 15.05.2018 r.Kontakt:
Urząd Miasta Babimost
tel: 68 351 38 73

  • powierzchnia: 8750 m2
  • powierzchnia działki: 8750 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek