sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Babimost


39 799 PLN
9 207 €
8 235 £
10 744 $
  • 950
42 zł
10 €
9 £
11 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wyciąg z ogłoszenia

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Babimost

(tabela w zdjęciach)


1. Nieruchomość nr 1116/1, jest wolna od wszelkich długów, hipotek, praw i roszczeń osób trzecich.

Przez nieruchomość, wzdłuż ulicy Spółdzielczej, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 200 mm oraz sieć wodociągowa o średnicy Ø 160 mm. Nabywca nieruchomości udziela nieodpłatnej i bezterminowej służebności przesyłu na rzecz Gminy Babimost w postaci nieograniczonego dostępu celem konserwacji, modernizacji i naprawy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej. W przypadku, gdy przebiegające sieci kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z właścicielem sieci. Podczas lokalizacji budynku muszą zostać zachowane obowiązujące odległości od przebiegających przez działkę sieci.2. Nieruchomość oznaczona numerem 1116/3 jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.

I. Przetarg odbędzie się dnia 13.08.2018 roku o godz. 10:00 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 00000941 0200 0003 najpóźniej do 06.08.2018 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również „pełnomocnictwo” notarialnie poświadczone,

- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.

W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział

w przetargu na nabycie nieruchomości.

III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.

Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.

IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) minął dnia 06.06.2018 r.

VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.

VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/ oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.

Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 06.07.2018 r. do 13.08.2018 r.Babimost, dnia 06.07.2018 r.Kontakt:
Urząd Miasta Babimost
tel: 68 351 38 73

  • powierzchnia: 950 m2
  • powierzchnia działki: 950 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek