sprzedaż • działka • budowlana


lubuskie • Babimost


45 511 PLN
10 576 €
9 252 £
12 404 $
  • 851
53 zł
12 €
11 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Wyciąg z ogłoszenia

o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Babimost

(Tabela w zdjeciu)

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów, hipotek oraz praw i roszczeń osób trzecich.

I. Przetarg odbędzie się dnia 12.06.2018 roku o godz. 10.00 w sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście.
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto BS Siedlec O/ Babimost 97 9660 0007 00000941 0200 0003 najpóźniej do 05.06.2018 roku. W tytule przelewu należy wpisać dokładnie kogo dotyczy i numer działki.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
II. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium,
- w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również „pełnomocnictwo”,
- w przypadku osób prawnych - stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku wspólników spółki cywilnej - dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego ze współmałżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zamierzającego nabyć nieruchomość do majątku wspólnego, należy okazać pełnomocnictwo małżonka wyrażające zgodę na udział
w przetargu na nabycie nieruchomości.
III. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w oznaczonym terminie, przetarg czyni się niebyłym, a wpłacone wadium przechodzi na poczet Gminy.
IV. Sprzedaż nieruchomości następuje w stanie istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmuje daną nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.
V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) minął dnia 01.05.2018 r.
VI. W związku z art. 593 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) zastrzega się prawo odkupu jeżeli nabywca nieruchomości w okresie 2 lat od zawarcia aktu notarialnego nie rozpocznie zabudowy.
VII. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie informacje w sprawie przetargu udzielane są w biurze Nr 3 Urzędu Miejskiego w Babimoście lub pod numerem tel. 68 351 38 73.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeniowych, w dzienniku „Gazeta Wyborcza”, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost/ oraz na stronie internetowej gminy www.babimost.pl.
Ogłoszenie przetargowe podano do publicznej wiadomości w okresie od 09.05.2018 r. do 12.06.2018 r.

Babimost, dnia 09.05.2018 r.Kontakt:
Urząd Miasta Babimost
tel: 68 351 38 73

  • powierzchnia: 851 m2
  • powierzchnia działki: 851 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek